ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДИХТИНЕЦЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої ро-боти з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготов-ки, освіти та з урахуванням суспільних потреб. В дошкільному навчальному закладі трудова дисципліна грунтується на свідомому виконанні працівниками своїх тру-дових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і нав-чального процесу. Трудова дисципліна забез-печується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
1.2. Метою цих Правил є визначення обов'язків педагогічних та інших працівників дошкільного навчального закладу, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальних закладах.
1.3. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил внутрішнього розпорядку, розв'язує керівник дошкільного навчаль-ного закладу в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.
2. Порядок прийняття і звільнення працівників
2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.
2.2. При прийнятті на роботу керівник закладу зобов'язаний зажадати від особи, що працевлаштовується: подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку, паспорта; індифікаційного кода. Особи, які приймаються на роботу в дошкільний навчальний заклад, зобов'язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дошкільному навчальному закладі.
2.3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 5 серпня 1993 року N 293.
2.4. Працівники дошкільного навчального закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
2.5. Прийняття на роботу оформляється наказом керівника ДНЗ (в тому числі призначених органами державного управління освітою), який оголошується працівнику під розписку.
2.6. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки. На тих хто працює за сумісництвом, трудові кни-жки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є оновною. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в дош-кільному навчальному закладі. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника дошкільного навчального закладу.
2.7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленному порядку на іншу роботу керівник зобов'язаний:
- роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місті, де він буде працю-вати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права та пільги , компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
- ознайомити працівника з Правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;
- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
- проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
2.8. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.
Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.
Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
2.9. Керівник закладу зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
2.10. У зв'язку із змінами в організації роботи ДНЗ (зміна режиму роботи, кількості груп, введення нових форм навчання і виховання і т.п) допускається при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою зміна істотних умов праці: системи та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменування посад та ін. Про це працівник повинен бути повідомлений у письмовій формі не пізніше ніж за два місяці до їх введення.
Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 ТК УК.
3. Основні обов'язки адміністрації дошкільного навчального закладу. Адміністрація Дихтинецького ДНЗ зобов'язана:
3.1. Забезпечити дотримання вимог статуту ДНЗ і Правил внутрішнього розпорядку.
3.2. Забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації.
3.3. Визначити педагогічним працівникам робочі місця, забезпечувати їх необхідними засобами роботи.
3.4. Удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти.
3.5. Організовувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах.
3.6. Укладати і розривати угоди з педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України "Про освіту" та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року N 293.
3.7. Доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році.
3.8. Видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам дошкільного навчального закладу освіти відповідно до графіка відпусток.
3.9. Забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків.
3.10. Дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення трудової дисципліни.
3.11. Здійснювати контроль за якістю навчально-виховного процесу, виконанням освітніх програм, організувати харчування дітей дошкільного віку.
3.12. Своєчасно розглядати пропозиції працівників, направлені на поліпшення роботи ДНЗ, підтримувати і заохочувати кращих працівників.
3.13. Забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу освіти, вихованців.

3.14. Попереджати про скорочення працівників за 2( два) місяці до дня звільнення.

4. Основні права та обов'язки працівників

4.1.Педагогічні працівники мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
- на повагу і ввічливе ставлення з боку адміністрації, дітей і батьків;
- звертатися при необхідності до батьків для посилення контролю з їх сторони за поведінкою і розвитком дітей;
- на роботу за сумісництвом;
- індивідуальну педагогічну діяльність;
- участь у громадському самоврядуванні;
- користування подовженою оплачуваною відпусткою;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

4.2.Працівники ДНЗ зобов'язані:
- виконувати вимоги Статуту ДНЗ, Правила внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ, відповідні посадові інструкції;
- працювати сумлінно, дотримувати дисципліну праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, не відволікати інших працівників від виконання їх трудових обов'язків;
- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями, про всі випадки травматизму негайно повідомляти адміністрації;
- берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у дітей дошкільного віку бережливе ставлення до майна дошкільного навчального закладу;
- проходити у встановлені терміни медичний огляд, дотримуватись санітарних норм і правил, гігієни праці;
- проявляти турботу про вихованців ДНЗ, бути уважними, враховувати індивідуальні особливості дітей, їх положення в сім'ях;
- дотримуватись етичних норм поведінки в колективі, бути уважними і доброзичливими в спілкуванні з батьками вихованців ДНЗ;
- своєчасно заповнювати і акуратно вести встановлену документацію.

4.3. Педагоги ДНЗ зобов'язані:
- строго дотримуватись трудової дисципліни;
- забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей;
- нести відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров'я дитини, забезпечувати охорону життя і здоров'я дітей, дотримуватись санітарних правил, відповідати за виховання і навчання дітей; виконувати вимоги медичного персоналу, пов'язані з охороною і зміцненням здоров'я дітей, проводити загартовуючі заходи, чітко стежити за виконанням інструкцій про охорону життя і здоров'я дітей в приміщеннях дошкільного закладу і на дитячих майданчиках;
- виконувати договір з батьками, співпрацювати з сім'єю дитини з питань виховання і навчання, проводити батьківські збори, консультації, засідання батьківського комітету, відвідувати дітей вдома, поважати батьків, бачити в них партнерів;
- стежити за відвідуваністю дітей своєї групи, своєчасно повідомляти про відсутніх дітей старшу медсестру, завідувача;
- неухильно виконувати режим дня, наперед ретельно готуватися до занять, розробляти педагогічні посібники, дидактичні ігри, в роботі з дітьми використовувати новітні технології, різні види театру та ін.;
- брати участь в роботі педагогічних рад ДНЗ, вивчати педагогічну літературу, знайомитися з досвідом роботи інших вихователів;
- вести роботу в методичному кабінеті, готувати виставки, каталоги, підбирати методичний матеріал для практичної роботи з дітьми, оформляти наочну педагогічну агітацію, стенди;
- спільно з музичним керівником готувати розваги, свята, брати участь в святковому оформленні дошкільного закладу;
- працювати в тісному контакті з другим педагогом і помічником вихователя в своїй групі;
- чітко планувати свою навчально-виховну діяльність, тримати адміністрацію в курсі своїх планів, дотримуватись правил і режиму ведення документації;
- поважати дитину,як особистість, вивчати її індивідуальні особливості, знати її схильності і особливості характеру, допомагати їй в становленні і розвитку як особистості;
- допускати на свої заняття адміністрацію і представників громадськості по попередній домовленості;
- захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.


5. Робочий час і його використання

5.1. Для працівників ДНЗ встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями- субота та неділя. Тривалість щоденної зміни визначено графіком змінності, затвердженим керівником ДНЗ та погодженим з ПК із додержанням тривалості робочого тижня та згідно з поданими заявами ( неповний робочий день).
5.2. Для працівників ДНЗ встановлено наступний редим роботи:

* Завідувач ДНЗ :

9.00 - 17.30; обід 12.30-13.00

* Вихователі:

І зміна – 8.00- 13.15

ІІ зміна – 13.15 – 18.30

* Музичний керівник:

9.00 -15.00

* Помічники вихователя:

8.30 – 17.30; обід – 14.00- 15.00 ( у ясельній групі – без обіду)

* Сестра медична старша:

8.00 – 12.00

* Завідувач господарством:

8.30 -17.00; обід – 12.30-13.00

*Кухар:

І зміна – 7.00 – 15.00

ІІ зміна – 10.00 – 18.00

* Підсобний робітник:

10.00 -14.00

* Двірник:

9.00 – 10.00; 14.00-17.00

*Прибиральник службових приміщень:

8.00 – 16.30 ; обід – 12.30 -13.00

* Машиніст із прання та ремонту спецодягу( білизни):

9.00 – 17.30; обід – 12.30 -13.00

*Сторож:

ненормована ніч (8 год) – з 18.30 по 7.00

* Кочегар:

1 доба з 16.00 по 16.00( 3 доби – вихідний).
Режим роботи чергової групи: 7.30 – 18.00
5.3. Вихователі ДНЗ повинні приходити на роботу за 15 хвилин до початку робочої зміни. Закінчення робочого дня вихователів - залежно від зміни. В кінці дня вихователі зобов'язані проводити дітей в роздягальню і прослідкувати за відходом дітей додому у супроводі батьків (родичів).
5.4. Тривалість робочого дня (зміни) для керівного, адміністративно-господарського, обслуговуючого персоналу визначається з розрахунку 40-годинного робочого тижня відповідно до графіка змінності.
Графіки роботи затверджуються керівником дошкільного закладу і передбачають час початку і закінчення роботи, перерви для відпочинку та обіду. Графіки оголошуються працівнику під підпис і вивішуються на видному місці не пізніше чим за один місяць до їх введення в дію.

5.5.В межах робочого дня педагогічні працівники дошкільного навчального закладу повинні вести всі види навчально-виховної роботи відповідно до посади та навчального плану.
5.6. У разі нез'явлення на роботу по хворобі працівник зобов'язаний за наявності такої можливості сповістити адміністрацію якомога раніше, а також надати листок тимчасової непрацездатності в перший день виходу на роботу.
5.5. При відсутності педагога або іншого працівника дошкільного навчального закладу керівник зобов'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

6. Організація і режим роботи Дихтинецького ДНЗ :

6.1. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.
Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом керівника дошкільного навчального закладу , дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
6.2. Керівник дошкільного навчального закладу залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.
Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.
6.3. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.
Надання відпустки керівнику закладу освіти оформляється наказом відділу освіти Путильської райдержадміністрації, а іншим працівникам – наказом керівника дошкільного навчального закладу. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше 24 днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.
6.4. Загальні збори трудового колективу проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
Засідання педагогічної поради проводяться не рідше двох разів на рік.
Всі засідання проводяться в неробочий час і не повинні продовжуватися більше двох годин, батьківські збори - більше півтори години.
6.5. Педагогічним працівникам забороняється:
- змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
- продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
- передоручати виконання трудових обов'язків;
- без відома керівника, або особи, яка його заміщує, залишати робоче місце без поважних причин;
- в разі відсутності з різних причин одного з постійних вихователів групи,порушувати розклад проведення занять.
6.6. Стороннім особам дозволяється бути присутнім в ДНЗ лише за погодженням з адміністрацією.
6.7. Не дозволяється робити зауважень педагогічним працівникам з приводу їх роботи під час проведення занять, у присутності дітей і батьків.
6.8. Забороняється в робочий час:
- відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;
- відволікання працівників закладу освіти від виконання професійних обов'язків, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
6.9. В приміщенні ДНЗ забороняється:
- знаходитися у верхньому одязі і головних уборах;
- голосно розмовляти і шуміти в коридорі;
- палити на території дитячого закладу.

7. Заохочення за успіхи в роботі

7.1. За зразкове виконання трудових обов'язків, новаторство в праці і інші досягнення в роботі застосовуються наступні заохочення:
- оголошення подяки;
- преміювання;
- нагородження почесною грамотою.
7.2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.
7.3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти. Заохочення оголошується в наказі , доводяться до відома всього колективу дошкільного навчального закладу і заносяться до трудової книжки працівника.

8. Стягнення за порушення трудової дисципліни:

8.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання унаслідок самовпевненості, наміру або недбалості працівника покладених на нього трудових обов'язків спричиняє за собою застосування заходів дисциплінарного або суспільного впливу, а також застосування інших заходів, передбачених чинним законодавством.
8.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:
- догана;
- звільнення.
8.3.Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за не -виконання обов’язків, покладених на працівника трудовим договором або Правилами внутрішнього трудового розпорядку, незалежно від того, чи до нього раніше вживалися заходи дисциплінарного характеру за відсутність на роботі більше ніж три години протягом робочого дня без поважних причин, а також за появу на роботі в нетверезому стані.
Прогулом вважається неявка на роботу без поважної причини та відсутність на робочому місці понад три години протягом дня без поважних причин.
8.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому дано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.
До застосування дисциплінарного стягнення керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.
Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
8.5. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
8.6.. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.
8.7. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
8.8.Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
8.9. Керівник має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового коллективу.
8.10. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу , в обов'язки яких входить виконання виховних функцій по відношенню до дітей, можуть бути звільнені за здійснення аморальної провини, несумісної з продовженням даної роботи. До аморальної провини можуть бути віднесений рукоприкладство по відношенню до дітей, порушення громадського порядку, у тому числі і не по місцю роботи, інші порушення норм моралі, які не відповідають соціальному статусу педагога.
Педагоги дошкільного навчального закладу можуть бути звільнені в разі застосування методів виховання, пов'язаних з фізичним і (або) психічним насильством над особистістю вихованців (ст.56 Закону України "Про освіту".)
Вказані звільнення не відносяться до заходів дисциплінарного стягнення.
8.11. Звільнення в порядку дисциплінарного стягнення, а також звільнення у зв'язку з аморальною провиною і застосуванням заходів фізичного або психічного насильства проводяться без узгодження з профспілковим органом.
8.12. Дисциплінарні стягнення до керівника дошкільного закладу застосовуються тим органом освіти, який має право його призначати і звільняти.

Кiлькiсть переглядiв: 174

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

06.05.2015 року в Дихтинецькому дошкільному навчальному відбулася вікторина з педагогами на тему "Кращий знавець правил з охорони праці"

Дата останньої зміни 14 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!